Tiszti ujjittási jegyző könyv

 

 

1849-dik évi július hó 16-án Veszprémben, azon nevű megyei mezővárosban az 1848-diki XXIII. ’s illetőleg XXIV-dik törvény czikkelyek rendeletei következtében tartott városi tisztujító szék alkalmával a’ most említett törvények értelmében választási képességgel bíró ’s folyó hó 3-án tartott összes képviselői gyűlésből ki küldött összeírók által ollyanoknak összeírt lakosok a’ fö ispányi lakban, mint a’ választásra ki tűzött helyen egybegyűlvén, tekintetes Cseresnyés István járásbeli fő szolgabíró úr, mint ezen tisztújító-szék megtartására választott elnök, a’ gyűlést egy, az összes választókhoz intézett lelkes beszéddel nyitotta meg, elő adván: miképpen a’ külömbségek, mellyek a’ volt kiváltságos osztály és szoros értelemben városi polgárság köztt korábbi viszonyaik érdemében fenn forogtak, szerencsésen ki egyenlítetvén, ez által az összes lakosság egy közös érdekű testületté egybeolvadott, hogy továbbá az e’ képpen egybe olvadt összes lakosság közzül azok, kik a’ törvény értelmében választási képességgel bíróknak találtattak, a’ most bemutatott jegyzék szerént összeíratván, az összeírt ezen egyének képeznék már most a’ választókat; ezek iránnyában azon reményét fejezvén ki, hogy fontos a’ béli hivatásukban részre hajlatlanul, kellő megfontolással ’s azon komolysággal járandanak el, mellyet a’ választás innepélyessége igényel, ajánlván egyszersmind annál fogva, minthogy innen továbra minden ügyek, egyéni külömbség nélkül a’ városi hatóság által lennének bírállandók, úgy intézni választásaikat, hogy különösen a’ bírói szak legaláb nagyob részben az értelmiségből, törvényekben jártasb egyénekből alakuljon, a’ választás módjára nézve megjegyezvén, hogy az a’ kijelelésnek, mellyet a’ közeleb múlt július 12-én tartott gyűlésből ki küldött választmány választási elnök úr közbejöttével készített, előre bocsátandó felolvasásával légyen megtörténendő.

Ezek után Halász György úr eddigi városi bíró maga és tisztviselő társai nevében, valamint idősb Végh István úr is, mint a’ nemességnek volt bírája, megköszönvén a’ bizodalmat, eddig viselt hivatalaikról lemondottak, Halász György úr egyszersmind a’ városi petsétet és levéltár kultsait választási elnök úrnak általadván, melly ezen lemondás következésében tisztelt elnök úr kapitányul Kammersperger Antal, tiszti ügyészül Fromm János urakat, jegyzőül pedig alolírttat a’ választás idejére helyettesítvén, a’ választás megkezdetett, ’s az a’ következő eredménnyel folyt és fejeztetett bé:

Polgármesterül: Halász György, Galamb Jósef és Tripammer Mátyás urak lévén kijelelve, ezek közül köz felkiáltással Halász György úr választatott meg.

A bírói hivatalra Végheli Imre, Szabó Antal és Mustos János ügyvéd urak mint kijeleltek közül Végheli Imre úr szinte közfelkiáltással,

kapitányul: Számmer Alajos, öreg Devecseri István és Halasi János urak mint kijelöltek közzül Szammer Alajos úr egyhangúlag,

tanácsnokokul: jelesen a’ volt kiváltságos osztályból idősb Végh István, Jezerniczki Sámuel és Sóós Pál urak ’s kijelölttek közzül köz felkiáltással Végh István úr,

továbbá öreg Devecseri István, Suli Antal és Rajki István ki jelölt urak közül átallyános egyet értéssel Devecseri István úr,

mégis Varga Ferencz, Czekkl Ignácz és Ruttner János urak mint kijelölttek közzül szótöbbséggel Varga Ferencz úr,

ismét a’ kiváltságos osztályból Galambos Pál, Szél Péter és Miklós Sámuel ’s kijelölttek közzül Szél Péter úr szótöbbséggel,

továb is tanácsnokokul: Galamb Jósef, Bajnóczi Sámuel és Húsvét Jósef urak mint kijelölttek közzül köz felkiáltással Galamb Jósef úr,

mégis Ferenczi János, Sáfrán Ferencz és Zsolnai István urak közzül Sáfrán Ferencz úr szinte közfelkiáltással,

ismét a’ volt kiváltságolttak részéről Szabó Antal ügyvéd, Pintér Sámuel és Jósa János urak közzül felkiáltással Szabó Antal úr,

városi részről pedig Molnár Pál, Hoffelder Ferencz és Bregovics Pál urak mint ide kijelölttek közzül ugyan csak felkiáltással Molnár Pál úr

és még Koller Lajos, Szíjártó Ádám és Lukátsa Jósef urak mint ezen helyre kijelelttek közzül hasonlóan közfelkiáltással Koller Lajos úr megválasztattak.

És meglévén e’ kép a’ tanácsnokok a’ szükséges számmal választva, továbbá a’ jegyzői hivatalok betöltésére került a’ sor ’s a’ főjegyzői hivatalra Pap János, Márton Antal és Szalatkay György urak jeleletetvén ki, a’ közönség a’ kijelelés felolvasását alig várva bé, Pap János urat egyhangúlag fő jegyzőnek ki kiáltotta.

Aljegyzőségre két egyén lévén rendszeresítve rang és évi fizetési külömbség nélkül, ’s ezek egyikéül Zsolnai Károly, if. Végh István és Stassik Ferencz,

másikának pedig a’ hozzá kaptsolt levéltárnoki kötelességgel Zámbó István, Miklós György és Roboz Jósef urak jeleltetvén ki, amarra Zsolnai Károly, ez utóbbira pedig Zámbó István urak választattak.

Végre a’ számvevői hivatalra kijelölt Pap Dienes, Simon Rudolf és if. Pongrácz Dániel urak közzül közfelkiáltással Pap Dienes úr választatott meg.

Következett ezután a’ képviselők választása. Ezek a’ törvény értelmében  kijelölés nélkül és a’ bémutatott öszveírás szerént a’ városi 10 324-et számláló népességhez szabott számmal kelletvén megtörténni, a’ választás könnyítése tekéntetéből egy névjegyzék olvastatott fel azon kijelentéssel, hogy a’ választó közönség mind e’ mellett akár az ebben nevezetteket, akár másokat szabadon választhasson, ki jelentetvén egyszersmind az is, hogy a’ kik valamelly hivatalra ki jelölve voltak, ha meg nem választattak, már ennél fogva képviselőkül megválasztottaknak légyenek tekéntendők, ezeket is tehát ide értve, a’ következők lettek a’ közönség által szabadon megválasztva:

 

Acsádi Sándor

Külley János

 

 

Bajnóczi Sámuel

Lukátsa Jósef

Balogh Jósef

 

Bauer János

Major Péter

Bíró Sándor

Márton Antal

Boda László

Márton Jósef

Bódai Jósef

Miklós György

Bokrosi Antal

Miklós Sámuel

Bregovics Pál

Miskei János

Burchard János

Mozgai Sámuel

 

Mustos János

Csákós Elek

 

Cseresnyés István

Pap Gábor

Cseresnyés Sándor

Petkó Ignác

Csirke Károly

Pintér Jósef

Czekkel Ferenc

Pintér Sámuel

Czekkel Ignácz

Polczer Ámánt

 

Idősb Pongrácz Dániel

Dunszt Ferencz

Ifjab Pongrácz Dániel

 

Pongrácz Sámuel

Erát Antal

 

 

Rajki István

Fábián Gábor

Raksányi János

Farkas János csapó

Ruttner János

Ferenczi János

 

Ferenczi Károly

Saffer János

Fromm János

Segesdi Jósef

 

Segesdi Sándor

Galamb Péter

Simon Rudolf

Gáál Péter

Solyomvári Ferencz

Gvárdián János

Sós Pál

 

Suli Antal

Hajba Ferencz

Suli János

Halasi János

Szalatkay györgy

Havranek Lajos

Szeles Jósef

Hetesi János

Szél Pál

Hoffelder Ferencz

Idősb Szigli Jósef

Horváth György

Szmodis János

Húsvét Jósef

 

 

Tatai Sámuel

Jezerniczki Sámuel

Tóth Jósef varga

Jósa János

 

 

Végh György

Kammersperger Antal

If. Végh István

Kielberger Károly

 

Kolosváry Sándor

Zsolnai István

Koller István

 

 

Kik is a’ mennyire jelen voltak, valamint szinte a’ megválasztott tisztviselők is az illető ’s elfogadott eskü minták szerént felhi­teztetvén, miután a’ város petsétjének ’s a’ levéltári kulcsoknak Halász György megválasztott polgármester úr kezeibe lett általadása mel­lett elnök úr bezárólag a’ választás ideje alatt tanúsított legszeb rend ’s egyet értésről a’ választó közönség iránnyában ditséretesen nyi­latkozott, viszont pedig Pap János fő jegyző úr mind tisztelt elnök úrnak, mind az ideiglenes tisztviselőségnek és a’ kijelelő választmánynak buzgó fáradozásaikért az öszves városi közönség részéről köszönetet szavazott, a’ választás bé fejezettnek elnökileg ki jelentetvén, a’ gyűlés eloszlott.

Kelt mint fellyeb Boda László mint a’ jelen választás idejére helyettesített jegyző által.

 

Forrás: Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém város … iratai. Választási iratok 1849.